Regulamin Programu Karta Rabatowa visitSobotka

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki członkostwa i zasady programu Karta Rabatowa visitSobotka oraz warunki używania aplikacji programu Karta Rabatowa visiSobotka. Utworzenie konta i korzystanie z aplikacji oznacza akceptację regulaminu.
 2. Operatorem Programu oraz administratorem danych osobowych jest firma INFORD – Łukasz Ordecha z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1, NIP PL691-205-05-45.
 3. W ramach Programu Partnerzy zobowiązują się do udzielania rabatów oraz przygotowywania specjalnych dedykowanych ofert przeznaczonych dla Użytkowników karty.
 4. Z rabatów oraz ofert Partnerów mogą korzystać Użytkownicy posiadający aktywną kartę.

Korzystanie z rabatów partnerskich

 1. Aby korzystać z rabatów i ofert dostępnych w Programie, niezbędna jest aktywacja karty w internetowej aplikacji Użytkownika.
 2. Kartę aktywuje się za pomocą zakupionego kodu aktywacyjnego lub dokonując opłaty aktywacyjnej bezpośrednio w aplikacji po założeniu konta.
 3. Karta aktywowana jest na okres jednego roku. Po tym terminie, aby nadal korzystać z rabatów należy dokonać opłaty przedłużającej aktywność karty na kolejny rok.
 4. Wszystkie wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej karty oraz w aplikacji.
 5. Karta wydawana jest imiennie dla jednego Użytkownika.
 6. Użytkownik który aktywuje kartę w aplikacji może korzystać z rabatów udostępnianych przez Partnerów
 7. Pełna i aktualna lista Partnerów udzielających rabaty wraz z opisem warunków dostępna jest na stronie internetowej karty oraz w aplikacji.
 8. Aby zrealizować rabat Użytkownik musi poinformować o tym Partnera ( sprzedawcę).
 9. Partner zobowiązany jest do weryfikacji ważności karty Użytkownika.
 10. W celu dokonania weryfikacji ważności karty Użytkownik musi wyświetlić na swoim urządzeniu weryfikacyjny kod QR i udostępnić go Partnerowi do zeskanowania.
 11. W przypadku nieważności karty Partner ma prawo i obowiązek nie zrealizować rabatu.

Aplikacja internetowa

 1. Aby korzystać z rabatów Użytkownik musi utworzyć konto w internetowej aplikacji karty.
 2. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.
 3. Warunkiem korzystania z aplikacji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełna akceptacja.
 4. Z dostępu do konta w aplikacji korzystać można zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych.

Płatności

 1. Wszelkie płatności realizowane są za pośrednictwem aktualnie dostępnych operatorów szybkich płatności online lub bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podany podczas dokonywania płatności.
 2. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać na adres kontakt@visitsobotka.com.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email, przesłanej na adres użyty do utworzenia konta w aplikacji.

  Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
  2. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest jako Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Operator serwisu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
  7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: INFORD – Łukasz Ordecha, z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1, NIP: 691-205-05-45
  2. Możesz się z nami skontaktować poprzez email: kontakt@visitSobotka.com , lub telefonicznie: 664871959 , lub listownie na adres podany powyżej
  3. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy i przetwarzamy ponieważ utworzyłeś konto w naszym serwisie lub zamówiłeś jedną z usług, które oferujemy.
  4. Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie realizacji oraz dostarczania zamówionych produktów/usług oraz powiadamianie Ciebie o ich statusach. Dane przetwarzane są również dla celów podatkowych oraz księgowych.
  5. W powyższych celach przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email oraz dodane w aplikacji Twoje zdjęcie.
  6. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych oraz Partnerów programu, a także ewentualne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych przez administratora, tylko i wyłączenie w ramach realizacji zamówionych przez Ciebie produktów/ usług np. (firmy kurierskie, zakłady ubezpieczeń, operatorzy domen, dostawcy usług hostingowych)
  7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej.
  8. Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  9. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:
   • prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
   • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
   • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
   • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
   • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.

  Polityka plików cookies

  Czym są pliki „cookies”?

  Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

  Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

  Pliki cookie sesyjne Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Pliki cookie służące do analiz Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

  Pliki cookie używane do targetowania Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

  Usuwanie plików „cookies” Najpopularniejsze przeglądarki oferują możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków. Internet Explorer Firefox Google Chrome Safari


  Proszę obrócić urządzenie