Regulamin Biegowej Korony Masywu Ślęży

Biegową Koronę Masywu Ślęży dedykuję moim wspaniałym dzieciom Jagodzie i Oskarowi – aby zawsze mieli powód do wracania na ślężańskie szlaki!

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady funkcjonowania Projektu Biegowa Korona Masywu Ślęży oraz zasady prowadzenia rankingu zawodników.
 2. Celem projektu Biegowa Korona Masywu Ślęzy jest popularyzacja aktywności fizycznej, turystyki w Gminie Sobótka, w tym przede wszystkim biegania w obrębie Masywu Ślęży oraz poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu, w szczególności Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Biegowa Korona Masywu Ślęży ustanowiona została przez portal internetowy visitSobotka.
 4. Organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju MonteSIlentii z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1, NIP: 896 162 09 89 REGON 524117914
 5. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie dobrowolne i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację regulaminu.
 6. Biegowa Korona Masywu Ślęży startuje 06.11.2023 roku.

Rejestracja

 1. Do rozpoczęcia zdobywania Biegowej Korony Masywu Ślęży wymagana jest rejestracja on-line podczas, której podać należy imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne wskazane w formularzu dane.
 2. Rejestracja, podanie danych i przystąpienie do projektu jest całkowicie dobrowolne.
 3. Rejestracji w projekcie może dokonać tylko osoba będąca pełnoletnią w dniu dokonywania rejestracji. Rejestracje osób niepełnoletnich nie będą aktywowane.
 4. Rejestracja dokonywana jest na jedną z wybranych, aktualnie dostępnych tras Biegowej Korony Masywu Ślęży.
 5. Każdy Zawodnik może zarejestrować się dowolną ilość razy do dowolnej z tras korony.
 6. Podczas pierwszej rejestracji tworzony jest „Profil Zawodnika” dostępny w rankingu korony.
 7. Rejestracja jest płatna. Koszt rejestracji podany jest zawsze podczas jej dokonywania. Rejestracja do każdej kolejnej trasy dostępna jest w obniżonej cenie.
 8. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie Biegowej Korony Masywu Ślęży pod adresem: https://visitsobotka.com/biegowa-korona-masywu-slezy/rejestracja-do-biegowej-korony-masywu-slezy/

Zasady pokonywania tras Biegowej Korony Masywu Ślęży

 1. Każdy zawodnik przystępujący do startu robi to dobrowolnie i na Swoją wyłączoną odpowiedzialność oraz potwierdza, że nie zna przeciwwskazań do podejmowania przez Siebie tego rodzaju aktywności.
 2. Trasy Biegowej Korony Masywu Ślęży pokonywać należy pieszo o własnych siłach.
 3. Dozwolone jest stosowanie kijków trekingowych.
 4. Czas startu ustalany jest indywidualnie przez zawodnika i możliwy jest w każdym momencie, 24h na dobę.
 5. Start trasy należy rozpocząć w miejscu wyznaczonym jako start Biegowej Korony Masywu Ślęży.
 6. Trasa biegu nie jest znakowana.
 7. Zawodnik powinien poruszać się zgodnie z wybraną, wyznaczoną trasą. Mapy oraz pliki .gpx ze śladami trasy dostępne są do pobrania w serwisie visitSobotka.
 8. W przypadku mało istotnego pomylenia trasy podczas weryfikacji doliczony zostanie czas karny. Zasady doliczania czasu karnego dostępne są w niniejszym regulaminie.
 9. W przypadku drastycznych rozbieżności pomiędzy pokonana trasą, a trasą biegu bieg może zostać nie zaliczony.
 10. Trasa może zostać uznana za pokonaną w momencie osiągnięcia punktu Mety, po pokonaniu jej zgodnie z wyznaczoną trasą.

Weryfikacja zdobywców

 1. Podstawą weryfikacji zdobycia Biegowej Korony Masywu Ślęży jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza weryfikacyjnego dostępnego online pod adresem https://visitsobotka.com/biegowa-korona-masywu-slezy/weryfikacja-trasy-bkms/.
 2. Zawodnik może zweryfikować tylko trasę, do której wcześniej dokonał rejestracji.
 3. W celu prawidłowego udokumentowania pokonania trasy uczestnik biegu zobowiązany jest wykonać poniższe czynności dokumentujące:
  • wykonać selfie z miejsca startu w odstępie czasu nie większym niż 1 minuta przed startem
  • włączyć urządzenie monitorujące trasę dokładnie w miejscu i w momencie startu
  • zarejestrować przebieg całej trasy jednym urządzeniem monitorującym (trackerem) wyposażonym w odbiornik GPS oraz zapisać go w formacie pliku .gpx zawierającym następujące dane: ślad trasy, czas, wysokość n.p.m
  • wyłączyć urządzenie monitorujące trasę dokładnie w miejscu mety w momencie jej osiągnięcia
  • wykonać selfie z mety biegu w odstępie czasu nie większym niż 1 minuta po ukończeniu biegu
  • przygotowane pliki dokumentujące przesłać wraz z pozostałymi wymaganymi danymi za pośrednictwem formularza weryfikacyjnego
  • plik .gpx przed przesłaniem do weryfikacji nie może być edytowany
 4. Każdą zarejestrowaną trasę można weryfikować tylko jeden raz. Powtórna weryfikacja tej samej trasy nie jest możliwa, dlatego też zawodnik powinien upewnić się czy na pewno chce dokonać weryfikacji trasy, czy też woli podjąć wyzwanie po raz kolejny w celu uzyskania bardziej satysfakcjonującego wyniku.
 5. Pozytywnie zweryfikowana trasa umieszczana jest w rankingu. Trasy weryfikowane są w terminie do 10 dni od dnia przesłania.
 6. W celu ponownej weryfikacji trasy należy dokonać ponownej rejestracji oraz ponownego jej pokonania.

Uzyskanie medalu

 1. Każdy uczestnik, który ukończył bieg i został poprawnie zweryfikowany uzyskuje prawo do nabycia okolicznościowego, ręcznie robionego pod Ślężą, medalu Zdobywcy Biegowej Korony Masywu Ślęży.
 2. Medal można zamówić z dostawą podczas rejestracji wraz z opłatą rejestracyjną lub nabyć za pośrednictwem platformy sprzedażowej serwisu visitSobotka dostępnej pod adresem https://store.visitSobotka.com lub nabyć w jednym z aktualnie dostępnych punktów na terenie Masywu Ślęży.
 3. W celu nabycia medalu na platformie niezbędne jest użycie specjalnego kodu otrzymanego po pozytywnej weryfikacji trasy.

Ranking Biegowej Korony Masywu Ślęży

 1. W ramach projektu Biegowej Korony Masywu Ślęży prowadzony jest stały Ranking Zdobywców Biegowej Korony Masywu Ślęży zwany dalej rankingiem.
 2. Ranking jest publicznie dostępny w serwisie visitSobotka.com pod adresem: https://visitsobotka.com/biegowa-korona-masywu-slezy/ranking-biegowej-korony-masywu-slezy/
 3. Każdy biegacz, który ukończył trasę wybranego biegu i przeszedł pozytywnie weryfikację zostaje umieszczony w rankingu.
 4. Ranking prowadzony jest z uwzględnieniem poszczególnych tras korony.
 5. Ranking prowadzony jest z uwzględnieniem kategorii Open oraz Kobiety i Mężczyźni.
 6. Ranking prowadzony jest w okresach rocznych i dla takich okresów wyłaniani są zwycięzcy w poszczególnych latach.
 7. W tabeli rankingowej umieszczane są wyniki wszystkich startów Zawodnika na danej trasie, w danym roku, jednak do wyliczenia miejsca w rankingu brany jest wynik danego biegu z najlepszym czasem.
 8. Pierwszy ranking obejmował będzie rok 2024 wraz z listopadem i grudniem roku 2023.
 9. W rankingu udostępnione są dane przesłane przez zdobywcę za pośrednictwem formularza rejestracyjnego oraz weryfikacyjnego.

Zasady doliczania czasu karnego

 1. W przypadku przesłania do weryfikacji trasy, której dokumentacja wskazywać będzie na występujące rozbieżności między trasą biegu, a trasą pokonaną przez Zawodnika, organizator może doliczyć czas karny, który powiększy całkowity czas biegu Zawodnika lub w przypadku znacznych rozbieżności dokonać dyskwalifikacji Zawodnika na danej trasie.
 2. Zasady doliczania czasu karnego ustalane są następująco:
  • za wystąpienie każdej pomyłki bez względu na to czy wydłużyła czy skróciła dystans biegu doliczone zostanie od 30 do 300 sekund czasu karnego
  • jeżeli pomyłka skróciła dystans trasy, dodatkowy czas zostanie przeliczony zgodnie ze średnim tempem pokonania całej trasy przez Zawodnika pomnożonym przez 120%. ( przykład: jeżeli Zawodnik wskutek pomyłki skrócił dystans biegu o 1km, a jego średnie tempo biegu wynosiło 8 min / km to doliczony czas karny wynosił będzie ( 1km x 60 sek x 8 ) x 120% = 576 sekund czyli 9 min i 36 sekund)
 3. Od decyzji dotyczącej doliczenia czasu lub dyskwalifikacji Zawodnik może złożyć uzasadnione odwołanie, które zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty złożenia.
 4. Po dokonaniu dyskwalifikacji nie ma możliwości ponownej weryfikacji tej samej trasy, w celu ponownego wzięcia udziału w biegu należy dokonać kolejnej rejestracji do biegu.

Nagrody

 1. W ramach zwieńczenia corocznej rywalizacji w Biegowej Koronie Masywu Ślęży, organizator przewiduje losowanie nagród.
 2. Losowane będą dwie nagrody.
  • Pierwsza nagroda główna rozlosowana będzie spośród pierwszych 12 najlepszych zawodników ze wszystkich tras.
  • Druga nagroda rozlosowana zostanie spośród wszystkich pozostałych zawodników, którzy znajdą się w rankingu dla danego roku.
 3. Rodzaje nagród oraz ich wartości podane zostaną przez organizatora najpóźniej w połowie roku.
 4. Dla celów losowania nagrody utworzona zostanie specjalna komisja składająca się z przedstawicieli organizatora, sponsorów oraz niezależnych członków.
 5. Wszystkie informacje dotyczące nagród publikowane będą na bieżąco na stronach visitSobotka oraz na fanpage strony na facebooku.

Płatności

 1. Wszelkie płatności związane z Biegową Koroną Masywu Ślęży realizowane są za pośrednictwem aktualnie dostępnych operatorów szybkich płatności online lub bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy podany podczas dokonywania płatności lub u Partnerów oferujących nabycie medalu.
 2. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać na adres kontakt@visitsobotka.com lub u Partnera, u którego został dokonany zakup.
 3. Wszelkie pozostałe reklamacje dotyczące projektu zgłaszać należy na adres email: kontakt@visitsobotka.com lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email, przesłanej na adres użyty do utworzenia konta w aplikacji.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Biegowej Koronie Masywu Ślęży ma charakter indywidualny i całkowicie dobrowolny. Każdy uczestnik rejestrując się do udziału w Biegowej Koronie Masywu Ślęży oświadcza, że jest świadomy ryzyka z tytułu uprawiania turystyki górskiej, biegów górskich oraz sportów, w tym sportów ekstremalnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek podjęcia udziału w biegu.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji regulaminu rozstrzyga organizator Projektu Biegowa Korona Masywu Ślęży.
 4. Ewentualne spory związane z projektem Biegowa Korona Masywu Ślęży będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 5. Wszelkie uwagi zgłaszać można za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie visitSobotka.com
 6. Pierwszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2023 roku.
 7. Ze względu na stały w czasie okres funkcjonowania projektu, regulamin ulegać będzie zmianom. Wszelkie zmiany w regulaminie publikowane będą na stronie visitSobotka i obowiązywać będą od dnia ich opublikowania.

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Monte Silentii z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1 oraz firma INFORD – Łukasz Ordecha z siedzibą w 55-050 Sulistrowice, ul. Krótka 1, NIP: 691-205-05-45 będąca Operatorem Projektu.
 2. Możesz się z nami skontaktować poprzez email: kontakt@visitSobotka.com, za pomocą formularza dostępnego na stronie https://visitsobotka.com/kontakt/, telefonicznie: 664871959, lub listownie na adres podany powyżej.
 3. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy i przetwarzamy ponieważ utworzyłeś zgłoszenie do Projektu Biegowa Korona Masywu Ślęży.
 4. Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie realizacji oraz dostarczania zamówionych produktów/usług oraz powiadamianie Ciebie o ich statusach oraz publikacja wyników w rankingu. Dane przetwarzane są również dla celów podatkowych oraz księgowych.
 5. W powyższych celach przetwarzamy lub możemy przetwarzać, następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email, wiek, narodowość, dane Twojego biegu, Twoje zdjęcie.
 6. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych Operatora Programu oraz Partnerów programu, a także ewentualne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych przez administratora, tylko i wyłączenie w ramach realizacji zamówionych przez Ciebie produktów/ usług np. (operatorzy płatności, firmy kurierskie, dostawcy usług hostingowych)
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez cały okres trwania projektu Biegowej Korony Masywu Ślęży oraz przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej.
 8. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
  • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.

Poznaj Sponsorów i Patronów Biegowej Korny Masywu Ślęży

kosmetyki naturalne

INFORD - strony www, systemy it, sklepy online

strony www, sklepy internetowe, systemy webowe

Dołącz do Partnerów, promuj swoją markę i wspieraj Masyw Ślęży


Proszę obrócić urządzenie