Dodaj do polubionych 0

Majowy konkurs z Decathlon Wrocław

Majowy konkurs z Decathlon Wrocław

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? ZAŁÓŻ KONTO I AKTYWUJ KARTĘ RABATOWĄ

Wspólnie z naszym Partnerem DECATHLON Wrocław ogłaszamy konkurs dla użytkowników aktywnych kart rabatowych visitSobotka! Do wygrania wspaniała nagroda jaką jest Plecak turystyczny Quechua Arpenaz NH500 30 litrów.

Jest to plecak zaprojektowany na wędrówki po równinach, lasach lub nad morzem. Wygodny plecak na wycieczki z możliwością zamocowania licznych akcesoriów. Posiada termiczną kieszeń na żywność i kieszeń na telefon.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Użytkownicy karty rabatowej visitSobotka, którzy:
  – w dniu 31.05.2023 roku o godzinie 8:00 posiadać będą aktywną ( opłaconą ) subskrypcję karty visitSobotka
  – umieścili na facebooku pod postem konkursowym komentarz z polecanym miejscem pieszej wycieczki na łonie natury oraz umieścili w tym komentarzu oznaczenie: @decathlonwroclaw i @visitsobotka
  link do posta ->
  – nie wyrazili sprzeciwu we wzięciu udziału w konkursie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w aplikacji karty rabatowej visitSobotka.
 2. Nagrodą w konkursie jest Plecak turystyczny Quechua Arpenaz NH500 30 litrów.
 3. Konkurs trwa od 01.05.2023 roku do 31.05.2023 roku do godziny 8:00.
 4. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród użytkowników spełniających warunki udziału w konkursie
 5. W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu powołana zostanie komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Operatora serwisu visitSobotka, Stowarzyszenia Rozwoju Monte Silentii oraz firmy Decathlon.
 6. Komisja wyłoni 1 zwycięzcę najpóźniej w ciągu 24h od zakończenia konkursu.
 7. Zwycięzca wyłoniony zostanie w następujący sposób: spośród wszystkich uprawnionych do udziału w konkursie zostanie wylosowana jedna osoba, która będzie musiała prawidłowo odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Pytanie będzie zadane telefonicznie, sms lub poprzez e-mail podany przez Uczestnika konkursu, w aplikacji Karty Rabatowej visitSobotka.
  W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi lub braku odpowiedzi w terminie 6h, od trzeciej próby kontaktu z Uczestnikiem konkursu, procedura wyłonienia zwycięzcy zostaje ponowiona z wykluczeniem wcześniej wylosowanego Uczestnika.
 8. Informacje o sposobie odebrania nagrody zostaną przesłane zwycięzcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email podany w aplikacji Karty rabatowej visitSobotka, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

IV. Dane Osobowe i pozostałe warunki

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu a także celów marketingowych, przez organizatora konkursu.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza iż jest autorem haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści.
 4. Uczestnik konkursu zgadza się na pełne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez portal www.visitSobotka.com zamieszczonych przez Uczestnika haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści. Publikując odpowiedzi na pytania konkursowe uczestnik konkursu przekazuje wszelkie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tej treści organizatorowi konkursu.
 5. Odbiór oraz zwrot nagrody odbywa się osobiście.
 6. Administratorem danych osobowych jest firma INFORD.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://visitsobotka.com/kontakt/
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 5. Organizator konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu email, na który to adres została wysłana lub dostarczona informacja o sposobie odebrania nagrody.
 6. Zwycięzcom konkursu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, na warunkach gwarancji udzielanej przez dostawcę nagród.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodaj do polubionych 0

Proszę obrócić urządzenie